foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+36 (34) 358-788
keronkorm@t-online.hu
Elérhetőség:

Kerékteleki Község

Önkormányzata

Hagyaték

A hagyatéki eljárásban az illetékességet:

 • az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye,
 • ennek hiányában az örökhagyó utolsó belföldi tartózkodási helye,
 • az előző kettő hiányában az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye;
 • továbbá az első három feltétel hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye

alapozza meg.

A hagyatéki eljárás akkor indul, amikor a jegyző a halottvizsgálati bizonyítvány alapján - vagy ennek hiányában olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik -, az örökhagyó haláláról értesül.

A jegyző az eljárás megindítását követő nyolc napon belül megkezdi a leltározást.

A hagyatékot leltározni kell, ha:

 • a hagyatékban belföldön fekvő ingatlan van, belföldi cégjegyzékbe bejegyzett társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés van, lajstromozott vagyontárgy van, a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket (300 ezer forint) meghaladó értékű ingó vagyon van, vagy
 • a jegyző vagy a közjegyző rendelkezésére álló adatok alapján valószínű, hogy a bejelentett hagyatéki tartozások meghaladják a hagyaték értékét, vagy
 • az öröklésben érdekeltek kérik.

A leltározást a jegyző végzi az erre a célra rendszeresített, külön jogszabályban megállapított nyomtatvány kitöltésével.

A leltárba felvett ingatlan értékét az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal egyezően kell feltüntetni.

Az adó- és értékbizonyítvány tartalmát a jegyző a hagyatéki leltár felvétele során közli az öröklésben érdekeltekkel, akik az adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal szemben fellebbezéssel élhetnek.

A hagyatéki leltár csak a fellebbezési határidő lejárta után, ha pedig az adó és értékbizonyítvány ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után kerül megküldésre a közjegyzőnek.

A hagyatéki leltár tartalmát képező adatok megállapítása érdekében meghallgatás tartható, amelynek idejéről és helyéről értesíteni kell az ismert öröklésben érdekeltet. Általában a halottvizsgálati bizonyítványon feltüntetett személy kapja az értesítést.

A hagyatéki meghallgatásra a leltár pontos elkészítése miatt az értesített személynek célszerű magával hozni:

 • írásbeli végintézkedést (végrendeletet), illetve öröklési szerződést, tartási szerződést,
 • halotti anyakönyvi kivonatot,
 • az öröklésben érdekeltek személyazonosító adatait (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, tartózkodási hely elérhetőség, adóazonosító, személyi azonosító)
 • fel nem vett nyugdíj esetén nyugdíjszelvényt,
 • fel nem vett járandóság (munkabér, táppénz) esetén igazolást a munkahelytől,
 • ingatlan esetén ingatlan-nyilvántartási adatokat (helyrajzi szám, fekvés, művelési ág, tulajdoni hányad, jogcím, stb.) tartalmazó okiratot (földhivatali kijegyzés, tulajdoni lap, adásvételi szerződés, földhivatali határozat stb.),
 • gépjármű, utánfutó forgalmi engedélyét,
 • fenntartásos takarékbetétkönyvet, takaréklevelet, kötvényt, kincstárjegyet, értékpapírt stb.,
 • kárpótlási jegyet, vagyonjegyet, részjegyet,
 • lakossági folyószámla, devizaszámla, egyéb – pénzintézetnél vezetett – számla kivonatát,
 • nyugdíjpénztári tagságot igazoló okiratot,
 • gazdasági társaság (kft., bt., stb.) esetén társasági szerződést vagy cégkivonatot.

A hagyatéki leltárazásra vonatkozó jogszabályok:

 • 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
 • 29/2010.(XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről 


Copyright © 2022 Kerékteleki Önkormányzat Rights Reserved.