foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+36 (34) 358-788
keronkorm@t-online.hu
Elérhetőség:

Kerékteleki Község

Önkormányzata

Anyakönyv

 

ANYAKÖNYVI KIVONAT KIÁLLÍTÁSA

Az anyakönyv alapján az ügyfél kérelmére anyakönyvi kivonat adható ki.

Az anyakönyvi kivonat kiállítását az érintett, vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén a szülők, vagy a szülők által meghatalmazott személy részére állítható ki az okirat.

Illetékesség:

Az Elektronikus Anyakönyv 2014. július 1-jei bevezetésétől anyakönyvi kivonat bármely anyakönyvi hivatalban igényelhető és kiállítható. Mivel azonban a rendszer üres adat bázissal kezdte meg működését, a kérelem csak abban az esetben teljesíthető azonnal, ha az adott esemény már az elektronikus rendszerben szerepel: vagyis ha 2014. július 1. után történt, vagy a korábbi eseményt az esemény helye szerint illetékes anyakönyvvezető már az elektronikus rendszerbe bejegyezte. Egyéb esetben a kérelmet fogadó anyakönyvvezető megkeresi az esemény helye szerint illetékes anyakönyvvezetőt, aki az eseményt a papír alapú anyakönyvből az elektronikus anyakönyvbe bejegyzi – a kivonat csak ezt követően készíthető el. Az anyakönyvi kivonatot az anyakönyvvezető 8 napon belül adja át vagy postázza az igénylő részére.

Az ügyintézéshez szükséges okiratok:

 • személyazonosító igazolvány,
 • lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány,
 • amennyiben az átvevő meghatalmazott, úgy közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával ellátott) eredeti meghatalmazás.

Eljárási illeték: az eljárás illetékmentes.

 

HÁZASSÁGKÖTÉS

Házasság  akkor  jön  létre,  ha  az  együttesen  jelenlévő  házasulók  az anyakönyvvezető előtt kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek.  A  szándék bejelentésekor a házasulóknak személyesen és együttesen kell az anyakönyvvezetőnél megjelenniük, és igazolniuk  kell  személyazonosságukat,  állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes  feltételeit, valamint  nyilatkozatot kell tenniük az  anyakönyvvezető  által  feltett  kérdésekre (házassági névviselés, születendő gyermekek családi neve).

A Magyarországon házasuló magyar állampolgárok részére, akik a házasság megkötését követően a korábban viselt nevüktől eltérő házassági nevet viselnek – amennyiben az anyakönyvvezetőnél ezt akadályozó nyilatkozatot nem tesznek –, az anyakönyvvezető felvételezi az érvényes személyi okmányaik hivatalból történő cseréjéhez szükséges fényképet, ujjnyomot és aláírást. A névmódosulással érintett házastárs részére az anyakönyvezés megtörténtével hivatalból kerül kiállításra és megküldésre a személyazonosító igazolvány, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a vezetői engedély, a magánútlevél, a forgalmi engedély, a törzskönyv, a TAJ-kártya, valamint az adóigazolvány. Az eSZIG, a magánútlevél, a vezetői engedély, a forgalmi engedély, valamint a törzskönyv hivatalból történő kiállítása visszautasítható. 

A névmódosulás miatt cserélni kért személyi okmányokat az anyakönyvvezetőnél be kell mutatni. A hivatalbóli okmánykiállítás keretében csak a házasságkötés napján is érvényes okmányok cseréjére van mód.

Ha a házasuló a házasság megkötéséig megváltoztatja a házassági név viselésére vonatkozó nyilatkozatát, az anyakönyvvezető intézkedik az új nyilatkozatnak megfelelő aláírás, valamint szükség esetén a jogszabályban meghatározott valamennyi adat felvételezéséről. A házasságkötési szándék bejelentését követően a házasuló hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot egy alkalommal, legkésőbb a házasságkötés tervezett időpontját megelőző ötödik munkanapig tehet.

A  házasságkötés  legkorábban  a  bejelentéstől  számított  31.  napra  tűzhető  ki.

A bejelentésről szóló jegyzőkönyv egy évig érvényes – amennyiben ez idő alatt a házasságot nem kötik meg, az eljárást meg kell ismételni.

Illetékesség:

A   házasságkötést  megelőző   eljárás   lefolytatására   és   a   házasság   megkötésére   az   az anyakönyvvezető illetékes, ahol a házasságkötési szándékot bejelentették. A szándék bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetőjénél bejelenthető. 

Az ügyintézéshez szükséges okiratok:

 • a házasulók érvényes személyazonosító igazolványa,
 • a házasulók lakcímét és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa,
 • házasulók születési anyakönyvi kivonata,
 • a  házasulók családi  állapotát  igazoló  okirat  (elvált házasuló esetében a bontásról szóló jogerős bírói ítélet vagy a bontás tényét is tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, özvegy  esetén  a  volt  házastárs  halotti anyakönyvi kivonata),
 • a lecserélni kért okmányok (bemutatás céljából).

Eljárási illeték:

A házasságkötési eljárás illetékmentes, de a hivatali munkaidőn vagy a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért az önkormányzati rendeletben meghatározott díjat kell fizetni.

Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn túli házasságkötés helyi szabályai:

Keréktelekin a házasságkötő teremben tartott szertartás hivatali munkaidőben és azon kívül is díjmentes.

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén (hivatali munkaidőben és azon kívül is) a házasságkötésért 10.000.- Ft díjat kell fizetni.

A hivatali  helyiségen  kívüli  és  hivatali  munkaidőn  túli  házasságkötést  a  házasulók kérelme alapján a jegyző engedélyezi, és amennyiben a házasságkötésért díjat kell fizetni, az csak a díj befizetésének igazolását követően köthető meg. A díjak befizetése az önkormányzat pénztárában vagy csekken történik.

 

HÁZASSÁGI NÉVVISELÉSI FORMA MÓDOSÍTÁSA

A házassági névviselés szabályait a Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyve tartalmazza, házasságkötéskor a felsorolt formák közül választ a férj és a feleség egyaránt. 

A házassági névviselési forma akár a házasság fennállása alatt, akár annak megszűnése után – a Ptk.  szabályainak megfelelően – az érintett kérelmére módosítható.

Illetékesség:

Házassági név módosítása irányuló kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél, vagy bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél személyesen lehet benyújtani. A névmódosítási szándékról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.

A házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás lefolytatására – amennyiben a házassági anyakönyvi bejegyzés adatai az elektronikus anyakönyvben korábban már rögzítésre kerültek – bármely anyakönyvvezető, egyéb esetben a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezető illetékes.

A kérelem elbírálására jogosult anyakönyvvezető, ha a kérelmet teljesíti, a változást az elektronikus anyakönyvbe bejegyzi, és kérelemre anyakönyvi kivonatot állít ki az új névre. A változást a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban is rögzíti. A névmódosítás után kezdeményezni kell a személyazonosító okmányok, lakcímkártya cseréjét.

Az ügyintézéshez szükséges okiratok:

 • személyazonosító igazolvány,
 • lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány,

Eljárási illeték: a családi állapot változásából eredő névváltozás miatt indult eljárás illetékmentes.

 

HALÁLESET ANYAKÖNYVEZÉSE

A halálesetet az azt követő első munkanapon be kell jelenteni a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél. A bejelentést az elhalttal együtt élő személy vagy az elhalt hozzátartozója, illetve az teszi meg, aki a halálesetről tudomást szerez. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek közölnie és igazolnia kell mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek, és nyilatkozni kell az elhunyt eltemetésének módjáról és helyéről.

Illetékesség: a haláleset helye szerinti anyakönyvvezető.

Az ügyintézéshez szükséges okiratok:

 • halottvizsgálati bizonyítvány
 • az elhunyt személyazonosító igazolványa, valamint vezetői engedélye és  útlevele
 • az elhunyt lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
 • az elhunyt családi állapotát igazoló okirat a (házassági anyakönyvi kivonat, a korábban elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy elvált esetében jogerős bírói ítélet)
 • a bejelentő személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Eljárási illeték: Az eljárás illetékmentes.

Az anyakönyvi eljárásokra vonatkozó jogszabályok:

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
 • Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet


Copyright © 2022 Kerékteleki Önkormányzat Rights Reserved.